ALV 2019

Verslag van de Algemene ledenvergadering van de Bewonersvereniging Laan van Vredestein, gehouden op 13 mei 2019.

Aanwezig zijn 29 bewoners van de Laan van Vredestein.

 1. Opening

Aad heet iedereen welkom en geeft aan dat hij heel blij is met de opkomst. Hij stelt in het kort de bestuursleden voor en geeft aan dat Irene Blom zich heeft aangemeld als nieuw bestuurslid. Ramon Meesters (voorzitter van Wijkberaad Houtwijk) is vandaag niet aanwezig.

 

 1. Mededelingen van het bestuur
 • Deurbeslag

Er zijn nog een aantal sets deur beslag over. Gemeente Den Haag kan deze sets niet terugnemen. Dus als er nog behoefte is aan extra veilig deurbeslag, dan graag z.s.m. melden bij Dirk-Jan de Lange (LVV 93).

 

 1. Verslag van de Algemene ledenvergadering van 28 mei 2017

Het verslag van de Algemene ledenvergadering 2018 is te vinden op de website en wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

 

 1. Financieel overzicht en verslag kascommissie

Van de 114 woningen doneren tussen de 85 en 90 woningen aan de vereniging. Gelet op het vrijwillige karakter is dit geen slecht resultaat. De vereniging staat er financieel goed voor ondanks een klein negatief resultaat in 2018. De kascontrole is op 23 april 2019 verricht door Peter Zoutendijk. Er zijn geen op- of aanmerkingen over het financiële huishoudboekje van de vereniging. De grootste uitgaven zijn de nieuwjaarsreceptie en het straatfeest, deze laatste is voor het grootste deel gesponsord door de gemeente Den Haag. Daarnaast zijn afgelopen jaar de vrijwilligers getrakteerd en worden nieuwe bewoners welkom geheten met een bloemetje. Voor de bewonersvereniging blijft de jaarlijkse bijdrage € 11,50.

Het totale resultaat van de garagevereniging is positief, hier wordt gespaard voor algemeen onderhoud van de garages. Voor de garages is de jaarlijkse bijdrage € 22,50 (oude garagedeuren) of € 15,00 voor de nieuwe garagedeuren.

Het voorstel is om de bijdragen ook dit jaar gelijk te houden, dit voorstel wordt unaniem aangenomen. Op voorstel van Aad verleent de vergadering de penningmeester decharge. Aad spreekt een dankwoord uit richting Dirk Jan voor zijn werkzaamheden als penningmeester en aan Peter als lid van de kascommissie.

 

 1. Samenstelling bestuur i.v.m. mutaties

De meeste leden kennen de bestuursleden, Aad stelt de bestuursleden nog even voor.  Er is één vacature opgevuld, Irene Blom zal toetreden tot het bestuur. Maar Ronald heeft aangegeven dat hij komend jaar gaat verhuizen en er zal dus een plek beschikbaar komen in het bestuur. Aad roept de bewoners op om zich aan te melden als zij interesse hebben in een bestuursfunctie. De overgebleven bestuursleden blijven in de huidige samenstelling functioneren, op de website kunt u de namen van de bestuursleden nogmaals vinden en hoe u ze kunt bereiken.

Aad bedankt het huidige bestuur voor hun werkzaamheden voor de vereniging

Het bestuur is nu als volgt samengesteld:

– Aad Allaart LVV 42:                      voorzitter

– Dirk-Jan de Lange LVV 93:         penningmester

– Ronald Rouwendaal LVV 133:   secretaris (vacature vanaf 1/1/ 2020)

– Wim Punter LVV 126:                  algemeen lid

– Irene Blom  OHW 136                  algemeen lid

– Ria Zoutendijk LVV 123:              algemeen lid

 

 1. Presentatie: Duurzaamheid en energiebesparing in onze wijk

In de vorige ALV in 2018 heeft de vereniging de eerste stappen gezet om te onderzoeken op welke wijze wij als collectief, de bewoners in onze wijk kunnen faciliteren op het gebied van duurzaam verwarmen en energie besparen.

Ronald en Ramon hebben na wat onderzoek de firma Energy Guards gevraagd om een aantal woningen in de wijk nader te onderzoeken naar de mogelijkheden en de kosten om onze woningen te verduurzamen.

Energy Guards stelt zich voor en geeft aan dat zij in Den Haag verschillende wijkinitiatieven hebben opgestart (o.a. Achipel buurt, Vogelwijk, Statenkwartier en Vruchtenbuurt). Energy Guards is een verduurzamingsbedrijf en adviseert bewoners op het gebied van verduurzaming en energiebesparing en installeert en onderhoudt alles zelf.

Conclusie

Het blijkt dat onze woningen in basis (dak en muren) redelijk goed geïsoleerd zijn, maar dat er vooral in het vervangen van (originele) glas in de serre nog wel winst te behalen valt.

Verder is er een speciale actie voor het aanbrengen van zonnepanelen en er is een extra korting voor bewoners als er meerdere bewoners besluiten mee te doen.

Vanuit de bewoners werd de bezorgdheid geuit dat warmtepompen met een buitenunit op het dak (die ongeveer lijkt op een airco unit)  voor veel geluidsoverlast zouden kunnen zorgen.

Meer informatie

Energy Guards heeft een flyer gemaakt (Campagne Laan van Vredestein) met alle opties die in onze woningen mogelijk zijn met daarbij een richtprijs. Meer informatie kunt U vinden op hun websites energyguards.nl en  vredestein.energyguards.nl. U kunt ze ook telefonisch bereiken op 070 – 310 63 03.

 

 1. Verslag diverse activiteiten

In 2018 zijn er weer een aantal leuke “socials” georganiseerd. Het lustrum straatfeest  in september was weer erg geslaagd. Er was een gezellig straatfeest met een live band en heerlijke BBQ en gerookt spek en ook voor de kinderen waren een aantal activiteiten georganiseerd. In het najaar was er voor de kinderen een Halloween en begin januari was er een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd. Aad bedankt de feestcommissie voor haar inzet van het afgelopen jaar. De commissie zoekt versterking voor de activiteitencommissie, als je interesse en of ideeën hebt dan graag aanmelden bij Liz en Tom Schutte (LVV 55),  Arienne (LVV 131) of via de email straatfeest_lvv_ohw@outlook.com.

 

 1. Collectieve acties woningen 2019

Wij zullen u binnenkort via de Band informeren over een aantal collectieve acties. We denken hierbij aan collectief vervangen van lekkende Velux ramen, schoonmaken van het ventilatie systeem in de woning. Daarnaast zullen we bewoners adviseren over reserve onderdelen voor de schuifpui en aangeven waar deze besteld kunnen worden. Als laatste zullen we een aantal nokvorsten (hoekdakpannen) bestellen en vervangen.

De veiligheid in de wijk heeft al jaren de aandacht, er zijn al meerdere acties in samenwerking met de politie geweest. Ook vorige jaar hebben we extra beveiligingsmaatregelen kunnen aanbieden aan de bewoners in de vorm van veiligheidsbeslag. Helaas hebben een aantal bewoners in de afgelopen jaren bezoek gehad van inbrekers van auto’s. De afgelopen jaren is gelukkig het aantal inbraken in de woningen in onze wijk afgenomen. Als bewoners ongebruikelijke zaken opmerken, direct de wijkagent inschakelen. Bij ernstige zaken direct 112 bellen en ook via de WhatsApp groep bewoners informeren. Zaken ook doorgeven aan het bestuur zodat ook de wijkagent aangestuurd kan worden. Het bestuur heeft o.a. als taak om iedereen optimaal te informeren over de mogelijkheden om veilig te wonen en daar zullen we ons ook hard voor maken.

 

 1. Situatie rondom kantoor voormalig Azivo

Het bestuur is al geruime tijd actief bezig (in samenwerking met Wijkberaad Houtwijk) om het leegstaande kantoorgebouw aan de Oude Haagweg een nieuwe bestemming te geven. Al ruim 7 jaar lang is het gebouw en het gebied rondom het leegstaande kantoor aan het verpauperen en er houden zich regelmatig personen op die niet thuis horen in de wijk waardoor het veiligheidsgevoel voor bewoners sterk achteruit gaat. Wij hebben als bestuur i.s.m. Ramon van Wijkberaad Houtwijk een aantal acties  ondernomen om de eigenaar (Van Herk Groep) en Gemeente Den Haag te bewegen de situatie rondom het gebouw te verbeteren. Hierbij zijn concrete afspraken gemaakt om het gebied rondom het gebouw veiliger en overzichtelijker te maken en het gebouw tijdelijk op te fleuren met kunstschilderingen. Tijdens dit gesprek is ook duidelijk geworden dat Van Herk weer een nieuw plan heeft ingediend om het voormalige kantoor te transformeren naar appartementen. Gemeente Den Haag heeft positief gereageerd op het ingediende plan, en is dit nieuwe plan verder aan het bestuderen. In het gesprek op het Stadsdeel kantoor hebben Aad en Ramon aangedrongen bij van Herk dat de tijd van afwachten voorbij is en dat er nu snel over gegaan moet worden tot actie en uitvoering. Waarschijnlijk zal er eind 2019 meer duidelijk worden of en wanneer er gestart kan gaan worden met de transformatie van het oude kantoorgebouw. Het bestuur zal deze ontwikkelingen nauwlettend volgen en zodra er meer bekend is komen wij hierop terug.

 • Connexxion

Er zijn op dit moment weinig ontwikkelingen omtrent de herbestemming van het Connexxion terrein. Het terrein zou worden verkocht aan een projectontwikkelaar, maar deze is nu niet meer in beeld. Het plan is om het hele terrein te her-ontwikkelen tot woningen. Dit zullen voornamelijk eengezinswoningen worden in de middel dure koop en een aantal appartementen in de sociale huur. De gemeente Den Haag wil graag de werkgelegenheid van Connexxion binnen de stadsgrenzen houden en is op zoek naar een alternatieve locatie voor Connexxion. Zolang dit niet rond is zullen de activiteiten van Connexxion op de huidige locatie gewoon doorgang vinden.

 

 1. Gemeentezaken
 • Gemeentelijk contactcentrum

Aad geeft aan dat de website van de gemeente om zaken m.b.t. openbare ruimte te melden goed werkt en adviseert een ieder dit te doen.

Het gaat hier om paaltjes, lantaarnpalen, afvalbakken etc. Dit wordt over het algemeen snel opgepakt. De bruggen zijn op verzoek van de Ria onder de aandacht gebracht bij de gemeente, één brug is momenteel erg slecht. Het bestuur heeft hier extra aandacht voor gevraagd.

Let op voor ratten! Graag géén voedsel gooien in of langs de sloot. Als je ratten signaleert dan kun je dit melden bij het gemeentelijk contactcentrum.

 

 1. Betaald parkeren in de wijk uitgesteld.

Als gevolg van de ontwikkelingen van het Haga ziekenhuis aan de Leyweg en de geplande woningbouw naast het ziekenhuis worden de wijken rondom het ziekenhuis geconfronteerd met ernstige parkeeroverlast.

Dit heeft er toe geleid dat Gemeente Den Haag heeft besloten om voor de wijken rondom het ziekenhuis, betaald parkeren in te voeren. De parkeerdruk is als gevolg van deze hele situatie ook in de Architectenbuurt merkbaar en ook in onze wijk zien we hier al regelmatig de gevolgen van. Aad geeft aan dat er rekening mee gehouden moet worden dat betaald parkeren ook bij ons in de wijk zal worden ingevoerd.

Aad heeft hierover diverse malen contact gehad in verschillende werkgroepen.

Het plan om de Laan van Vredestein voor autoverkeer te ontsluiten via de Architectenbuurt, is van de baan. In een brief van 24 april vanuit Wethouder van Asten van Gemeente Den Haag wordt ingegaan op betaald parkeren en wordt de Laan van Vredestein in één adem genoemd met de Architectenbuurt. Vooralsnog zal er op korte termijn geen betaald parkeren worden ingevoerd in onze wijk.

 

Regelmatig staan er in de wijk auto’s op de stoep geparkeerd waardoor er voor bewoners (voetgangers, spelende kinderen en automobilisten) onoverzichtelijke en gevaarlijke verkeersituaties ontstaan. Aad roept bewoners op om auto’s te parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen en dus niet op de stoep of dubbel te parkeren voor de deur. Hiervoor zal ook aandacht gevraagd worden in de Band.

 

 1. Rondvraag en sluiting

Er waren geen rondvragen. Aad sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor de belangstelling.