Update status rond verbouwing AZIVO

Zoals we eerder hebben bericht, is een afvaardiging van beide wijken in overleg met de Gemeente over de plannen rond het AZIVO gebouw. Hierbij brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen tot nu toe.

De definitieve vergunning voor verbouwing van het AZIVO gebouw wordt verwacht in januari 2021. Zodra de vergunning verleend is, kan begonnen worden met de voorbereidingen tot het uitvoeren van de plannen.

Tot die voorbereidingen hoort ook het opstellen van een bouwveiligheidsplan, waarin ook de verkeersveiligheid verwerkt zal worden. In de gesprekken hierover met de Gemeente hebben wij onze zorgen geuit over de verkeersveiligheid tijdens de bouw en parkeeroverlast. Om de verkeersveiligheid te vergroten en parkeeroverlast te verminderen heeft de gemeente de volgende plannen:

 • Om de verkeersveiligheid op de Oude Haagweg te vergroten, zullen er begin 2021 snelheidsaanduidingsborden geplaatst worden met bijv een smiley of duimpje als je niet harder dan 50 rijdt.
 • De huidige oplaadpalen voor elektrische auto’s zullen binnenkort beter verdeeld gaan worden over de wijk.
 • Bij een aantal parkeerplaatsen staan de tegels dermate omhoog door wortelgroei dat ze niet meer gebruikt kunnen worden. Dit zal hersteld worden.
 • Naar aanleiding van parkeeroverlast van containers en aanhangers zal de gemeente de handhaving opvoeren. Er zal eerst gevraagd om verplaatsing van het voertuig. Is dat binnen 3 dagen niet gebeurd dan kan een boete volgen.
 • De gemeente gaat helaas niet in op ons verzoek om extra parkeerplaatsen te creëren voor de huizen aan de Oude Haagweg vanaf nr. 134 richting centrum, omdat het ten koste zou gaan van het stukje groenvoorziening.

De Gemeente heeft verder toegezegd om de bewoners nauw te betrekken als er nieuwe ontwikkelingen zijn rond de plannen voor het Connexxion terrein.

Antwoord van Herk groep op vragen over Azivo gebouw

De van Herk groep heeft antwoord gegeven op vragen uit onze wijk over de plannen van de verbouwing van het Azivo gebouw. De onderstaande antwoorden op de vragen geven echter op een aantal punten nog onvoldoende duidelijkheid en daarom zal er geprobeerd worden of de gemeente meer duidelijkheid kan verschaffen.

 • De hoogte van het nieuwe gebouw is door de gemeente goedgekeurd omdat ‘het bouwvolume past in de stedenbouwkundige omgeving’.
 • Er hoeft waarschijnlijk niet geheid worden. Sonderingen uit de omgeving geven aan dat er op staal gefundeerd kan worden. Er wordt nog wel een sondering ter plekke later gemaakt. Als die aangeeft dat heien nodig is dan gebeurt dat, maar anders niet. Als er geheid moet worden, dan wordt dat een systeem passend bij de bestaande bebouwde omgeving.
 • Verder wordt er een nul-meting aan de omliggende panden uitgevoerd voordat de bouw start. Deze nul-meting is nodig voor de aanvraag van een CAR (Construction All Risk) verzekering die de materiële schade dekt die ontstaat tijdens de bouw of montage van gebouwen, wegen, bruggen en installaties.
 • Hoe wordt er gezorgd voor zo min mogelijk geluidsoverlast? ‘Dit is altijd een aandachtspunt bij het contracteren van een aannemer. We hebben nu nog geen aannemer gecontracteerd, dus kunnen we er nog geen inhoudelijke vragen over beantwoorden.’
 • Er is nog niet nagedacht over hoe de ontsluiting van beide wijken tijdens de bouw wordt gegarandeerd. De van Herk groep wacht af wat de gemeente hierover op neemt in de vergunning voorwaarden.
 • Er komen 47 nieuwe parkeerplaatsen op het terrein van Azivo. Dit is volgens de gemeentelijke norm van 0.7 parkeerplaats per wooneenheid. Deze parkeerplaatsen staan op terrein van het Azivo gebouw wat geen opernbaar terrein is en waar de buurt dus niet mag parkeren. De nieuwe bewoners van het Azivo gebouw mogen wel op de openbare parkeerplaatsen in de omliggende straten parkeren. Wat overigens volgens de van Herk groep niet zal gebeuren, want: ‘De parkeerdruk zal niet toenemen, daar het parkeren geheel op eigen terrein gebeurd.’
 • Er komt geen verkeerscirculatieplan. Wel wordt er door de wegbeheerder van de gemeente gekeken of de verkeersveiligheid tijdens en na de bouw goed is en blijft.

Gesprek met groep de Mos / Hart voor Den Haag over het Azivo gebouw

Graag brengen wij jullie op de hoogte van de stappen die namens de wijken Laan van der Kroft/Oude Haagweg en Laan van Vredestein ondernomen zijn ten aanzien van de plannen rond het voormalige Azivogebouw.

Een afvaardiging van beide wijken heeft de door jullie ingestuurde vragen en opmerkingen verzameld en aan de van Herkgroep en naar de Gemeente toegestuurd. Een reactie hierop mochten wij nog niet ontvangen.

Ondertussen is Mevrouw J.Roopram van de groep de Mos/Hart voor Den Haag bereid geweest om op vrijdag 24 juli over onze zorgen en vragen te bespreken tijdens een rondwandeling door de buurt. Naar aanleiding van deze schouw zullen er schriftelijke vragen aan de Gemeenteraad gesteld gaan worden. De vragen aan de Gemeenteraad betreffen vooral:

 • de verkeersveiligheid: hoe wordt de veiligheid gegarandeerd als de verkeersdrukte toe gaat nemen na de bouw.
 • parkeerdruk: hoe wordt er gezorgd voor voldoende parkeerplaatsen voor de gehele wijk? Er komen 45 nieuwe parkeerplaatsen voor 65 woningen. Dit wordt eigen terrein. De huidige (openbare) parkeerplaatsen zijn nu al onvoldoende voor het aantal auto’s.
 • overlast tijdens de bouw: op welke wijze wordt dat tot een minimum beperkt.
 • hoe kan het dat wij als wijkbewoners niet zijn betrokken bij deze plannen?

Daarnaast hebben we aangegeven dat wij als wijkbewoners graag in een vroeg stadium betrokken willen worden bij de nadere ontwikkelingen rond het Connexxion terrein.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen op dit gebied dan kunt u aansluiten bij de appgroep Hof van Houtwijk/Buurtpreventie. U kunt toegang tot de app groep aanvragen via deze link.

Vragen over verbouwing Azivo gebouw

Er is een mail uitgegaan naar de van Herkgroep met daarin de opmerkingen en vragen zoals die leven in de wijk.
Uit overleg met de bewoners van de wijken Laan vd Kroft/Oude Haagweg en Laan van Vredestein/Oude Haagweg zijn de volgende vragen en opmerkingen naar voren gekomen:
 • We zijn blij dat er eindelijk iets gaat gebeuren met het oude gebouw en vinden het nieuwe gebouw een mooie uitstraling hebben.
 • Ook al begrijpen we dat een en ander door Corona is beïnvloed, toch hebben we overleg/inspraak in deze plannen gemist.
 • De hoogte van het nieuwe gebouw is aanmerkelijk hoger dan oorspronkelijk en het gebouw wordt nu erg hoog ten opzichte van de omliggende wijken. Het rustige beeld dat de wijken nu uitstralen wordt daardoor negatief veranderd en dat achten wij ongewenst.
 • Wat betreft de bouwperiode het volgende:
  • Gaat er geheid worden en zo ja op welke wijze zal dat gebeuren?
  • Wordt er een 0-meting voorafgaand aan het eventuele heien gedaan?
  • Hoe wordt de (eventuele) schade door het heien afgehandeld?
  • Hoe wordt er gezorgd voor zo min mogelijk geluidsoverlast?
  • Hoe wordt de ontsluiting van beide wijken tijdens de bouw gegarandeerd?
 •  Er zijn grote zorgen over de parkeerdruk die naar wij verwachten onaanvaardbaar hoog gaat worden.
  • Hoeveel parkeerplaatsen komen er bij het nieuwe gebouw?
  • Klopt het dat dit eigen terrein wordt?
  • Komen er elektrische oplaadpalen op het terrein en zo ja hoeveel?
  • Op dit moment zijn er voor de bewoners Oude Haagweg tegenover het gebouw 6 parkeerplaatsen, waarvan er 4 bestemd zijn voor elektrisch laden. Aangezien alle andere beschikbare parkeerplaatsen altijd gebruikt worden, staan er dagelijks zo’n 5 a 6 auto’s uit de buurt geparkeerd op het Azivo terrein. Die mogelijkheid vervalt hoogstwaarschijnlijk door de nieuwbouw waardoor die bewoners hun auto niet in de nabije omgeving kunnen parkeren. Daarnaast is het niet denkbeeldig dat de bewoners van de nieuwbouw ook hun auto op die plekken gaan parkeren, aangezien het een makkelijke manier is om op de Oude Haagweg te komen. Dit zijn immers openbare plaatsen. Overigens worden de 4 elektrische oplaadpalen nooit volledig gebruikt. Deze palen hebben dus een negatief effect op de beschikbaarheid van parkeerplaatsen, waardoor de belangen van de huidige bewoners in directe zin geschaad worden.
 • Veiligheid:
  • Komt er een verkeerscirculatieplan om de veiligheid in de wijken zo goed mogelijk te regelen?
  • De verkeersdrukte zal toenemen en met name de kruisingen Oude Haagweg/Laan vd Kroft en Oude Haagweg/ Laan v Vredestein zijn onoverzichtelijk, waardoor gevaarlijke situaties zullen ontstaan.

Graag zou een afvaardiging van de bewoners van beide wijken op korte termijn in gesprek komen met de Gemeente, waarbij we de volgende zaken willen bespreken:

 • Onaanvaardbaar hoge parkeerdruk door nieuwbouw.
  • Hoe op te lossen?
  • Is er een mogelijkheid om een parkeergarage onder het geplande plantsoen te maken?
  • Kunnen er parkeerplaatsen voor de huizen op de Oude Haagweg (na Laan v Vredestein) gecreëerd worden door de Oude Haagweg te versmallen naar 1 baan. Iets wat even verderop al zo is.
 • Gezamenlijk optrekken in de planning en uitvoering van de totale gebiedsontwikkeling. Daarbij denken we aan het terrein van Connexxion en het bedrijventerrein daarvoor liggend.

In het overleg van de bewoners van de wijken Laan vd Kroft/Oude Haagweg en Laan van Vredestein/Oude Haagweg nemen de volgende personen deel:

Dhr A.Allaart           Laan van Vredestein

Dhr. R. Simonis       Oude Haagweg

Mevr. C. Pronk        Laan van der Kroft

Mevr. I.Blom            Oude Haagweg

Dhr. B J Ottens         Laan van Vredestein

Mevr. R.Zoutendijk Laan van Vredestein

Houtwijk Gezellig & Sociaal WhatsApp groep

Naast de buurtpreventie WhatsApp groep is er nu ook een sociale WhatsApp groep voor bewoners van het gebied Hof van Houtwijk (Laan van Kroft, Laan van Vredestein en Oude Haagweg). De WhatsApp groep Houtwijk Gezellig & Sociaal is er voor alle zaken die niet met buurtpreventie te maken hebben. Van een sociale praatje, uitwisselen van nieuwtjes, organiseren van activiteiten, informatie rond ontwikkelingen in de wijk zoals het Azivo gebouw, tot het vragen van hulp uit de buurt.

Heeft u belangstelling voor een van de WhatsApp-groepen in onze buurt? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden via hvhbuurtapp@gmail.com

HVH-gebied

 

 

 

 

plannen Azivo

voorzijde-met-kopgevel-Schifflaan-400x284  achterzijde-met-kopgevel-Schifflaan
De van Herkgroep is van plan om het Azivo gebouw aan te pakken en er o.a. appartementen in te maken.  Het schijnt dat alle vergunningen van de gemeente rond zijn en dat het plan is om in Q1 2021 te starten met de bouw.
 
Er is helaas nog geen gelegenheid geweest voor overleg tussen de van Herkgroep en de buurt. Eerst was het plan om een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren, maar dat is vanwege Corona niet doorgegaan.
 
Nu heeft de van Herkgroep een website gelanceerd waar de plannen met Azivo gebouw worden toegelicht:

https://oudehaagweg128.nl/

Indien U vragen of opmerkingen heeft dan kunt U die posten in de HVH Whatsapp groep ‘Houtwijk Gezellig & Sociaal‘. Een afvaardiging van het gebied Hof van Houtwijk (Laan van Kroft, Laan van Vredestein en Oude Haagweg) zal alles verzamelen om hierover namens de bewoners met de van Herkgroep in gesprek te gaan.

Nieuwe Facbook pagina Buurtpreventie Hof van Houtwijk

whatsapp

Er is een nieuwe  Facebook pagina van de Hof van Houtwijk waar u op de hoogte gehouden wordt van weetjes in onze buurt. Deze website wordt onderhouden door  de beheerder van de Buurtpreventie Whatsapp groep Hof van Houtwijk.

https://www.facebook.com/Hof-van-Houtwijk-Buurtpreventie-Whatsapp-269796380291348

Indien u uw buurt wil blijven volgen kunt u deze link onder uw favorieten zetten en liken (en volgen) via deze nieuwe pagina.